Het educatieproject

Het educatiecentrum (EC) is een integraal onderdeel binnen het zogeheten pedagogisch civiel society, waarin burgers en vrijwilligers bereid zijn in hun eigen sociale netwerk en in het publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opvoeden van jongeren te delen.

De eerste educatiecentra in Nederland zijn al gestart in de jaren ’90, toen vanuit de Turkse gemeenschap de behoefte voor onderwijsondersteuning voor de eigen kinderen ontstond. De ouders ervoeren mede vanwege de taalbarriere een gebrek aan kennis over o.a. het onderwijssysteem in Nederland. Om preventief op te treden richtten de ouders educatiecentra op, waar de jongeren onder begeleiding van rolmodellen uit eigen kringen, werden gemotiveerd om goed te presteren op school teneinde een goede positie binnen de Nederlandse arbeidsmarkt te werven.

Het educatiecentrum is een project, waar naschoolse opvang met onderwijs- en opvoedingsondersteuning wordt aangeboden aan jongeren tussen 12 en 18 jaar, met als
doel deze jongeren te ondersteunen in hun sociale vaardigheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het beleid wordt mede gevormd met het mandaat van en in nauwe samenwerking met de ouders. Daarbij is de aansluiting op en continuering van de positieve thuissituatie het eerste uitgangspunt.

De dienstverlening wordt aangeboden en krijgt vorm op basis van de behoefte van de ouders en de jongeren. Het EC stelt zich ten doel een optimale leer- en leefomgeving en
ritme, structuur, motivatie en kennis aan haar jongeren te bieden. Om daar vorm aan te geven wordt de optie tot inwoning (verblijf) aangeboden.
Het EC bereidt de jongeren voor op het actief deelnemen aan de samenleving. Als verlengde van de thuissituatie van de jongeren gaat het EC daarbij uit van de culturele en levensbeschouwelijke identiteit en persoonlijkheid van deze jongeren. Aan de hand hiervan en de algemeen aanvaarde waarden en normen, wordt gewerkt aan sociaal en maatschappelijk gedrag. Hierbij is respect voor zowel eigenheid als diversiteit het uitgangspunt.

br2

Hiermee wordt ruimte gecreëerd om de eigen culturele achtergrond en religieuze identiteit en zijn/haar leefwereld  als burger binnen de Nederlandse samenleving te verkennen. Het EC hecht er aan dat de jongeren zichzelf kunnen zijn en daarmee zelfvertrouwen ontwikkelen en zich geaccepteerd voelen binnen de Nederlandse samenleving, ongeacht hun afkomst of achtergrond. Daarnaast is het van belang dat deze jongeren ook leren omgaan met de diversiteit binnen de samenleving. Wij hechten veel waarde aan o.a. tolerantie, participatie, sociale cohesie en wederzijds respect.

Het initiatief is ontstaan vanuit de behoefte van ouders, die trachten met deze vorm van begeleiding en ondersteuning meer perspectief te bieden voor de ontwikkeling van hun
kinderen. Zij zien deze vorm van persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling tevens als belangrijk onderdeel van de opvoeding voor hun kinderen.

Bij de totstandkoming van dit initiatief hebben de initiators regels en kaders vastgesteld. Dit zijn o.a. huis- en omgangsregels maar ook de vorm van uitvoering van het
project. In de loop van tijd bleek dat ouders, de jongeren en hun begeleiders op onderdelen van het project andere inzichten kregen en werden kaders daaraan soms aangepast.
Het project (en de uitvoering daarvan) is daarmee dynamisch en continu in ontwikkeling.

Binnen het educatieproject zijn de ouders permanent participant. Samen met bereidwillige burgers en vrijwilligers binnen de eigen sociale netwerken en het brede publieke domein, wordt de verantwoordelijkheid rondom het opvoeden van deze en meerdere kansrijke jongeren gedeeld. Kortom, een effectief en succesvol initiatief, een integraal onderdeel van de pedagogisch civiel society, met een belangrijke meerwaarde voor de Nederlandse samenleving.

De educatiecentra worden volledig opgezet en in stand gehouden met ondersteuning vanuit de gemeenschap. Inmiddels telt Nederland ruim twintig educatiecentra en is er een groeiende vraag naar dergelijke centra.