Missie en visie

Vanuit ECN worden de belangen van de aangesloten educatiecentra behartigt. ECN vertegenwoordigt hen waar nodig bij de overheid en in de samenleving. Vanuit de brancheorganisatie worden de educatiecentra ondersteund in de educatieve en pedagogische visie en beleidsontwikkeling. Middels periodieke kwaliteitsmetingen uitgevoerd door ECN, worden de educatieve centra geïnspecteerd. Tevens worden zij geadviseerd in het continue bevorderen van interne kwaliteitssystemen.

Voor het realiseren van onze missie zetten wij in op:

 1. Veiligheid en gezondheid

  ECN wenst ondersteuning te bieden bij het opstellen en uitbouwen van kwaliteitskaders m.b.t. de veiligheid en gezondheid binnen de educatiecentra.

 2. Kwaliteit

  ECN voert periodiek interne kwaliteitsmetingen binnen de educatiecentra. Daarnaast worden de onderwijsresultaten bijgehouden op landelijk niveau.

 3. Kennisdeling

  Vanuit ECN wordt gestreeft naar optimale inzet op deskundigheidsbevordering en kennisdeling binnen de branche.

 4. Advies en ondersteuning

  ECN wenst educatiecentra te adviseren en ondersteunen in hun visie- en expertiseontwikkeling.

 5. Continue ontwikkeling

  ECN streeft naar het optimaliseren van de brede dienstverlening op het gebied van onderwijsondersteuning. Zo kunnen de educatiecentra het succes en haar diensten binnen het onderwijsdomein verder uitbreiden.

Actueel